Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Daban s.r.o. /ďalej majiteľ webového obchodu/ vytvoril tie princípy o ochrane osobných údajov, podľa ktorých môže najdiskrétnejšie a najbezpečnejšie  - v súlade stanovených zákonov - chrániť  údaje svojich návštevníkov a kupujúcich. V súlade toho zabezpečíme našich návštevníkov, že akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané tretej osobe, okrem prípadov, keď o tom rozhodne príslušný súd.

Registračné údaje

Majiteľ webového obchodu rešpektuje práva spotrebiteľov navštevujúce webovú stránku na ochranu osobných údajov. Na základe nášho prehlásenia o osobných údajov môžete rozhodnúť, že ktoré osobné údaje o Vás budete uviesť na webovej stránke. Majiteľ webového obchodu používa Vaše údaje, ktoré ste uviedli na webovej stránke  na základe horeuvedených. . Vaše uvedenie osobných údajov je v každom prípade dobrovoľné. Pri uvedení Vašich osobných údajov poveríte Majiteľa webového obchodu, aby uvedené osobné údaje používal v súlade horeuvedeného prehlásenia o ochrane osobných údajov. Registráciou na webovú stránku jednoznačne a výslovne súhlasíte, aby Majiteľ webového obchodu Vám zasielal oznámenia, správy o činnosti, ponukách a akciách v súvislosti s obchodnou činnosťou, Váš súhlas je dobrovoľný, a uskutoční sa v súlade vhodných informácií. Pri vytvorení webovej stránky sme prenasledovali faktu, aby väčšina webovej stránky, to znamená obsah, výrobky, a služby ste mali k dispozícii aj bez udania Vašich osobných údajov.Tento prehlásenie o ochrane osobných údajov máte k dispozícii zo stránky webového obchodu priamo a kedykoľvek.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa týka získanie osobných údajov, a údajov, ktoré slúžia ako štatistický prehľad, nie však menovite, napr.: na meranie návštevnosti.
Máte právo na obmedzenie a zakázanie aby Majiteľ webového obchodu používal a zaznamenával Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli na webovej stránke. Môžete mať nárok, aby majiteľ webového obchodu odstránil, stornoval Vaše udané osobné údaje. Svoj nárok na horeuvedené môžete konkretizovať s kontaktom na našu linku služby zákazníkom telefonicky alebo e-mailom.

Akékoľvek osobné údaje identifikajúcu konkrétnu osobu nebudú odovzdané tretej strane bez súhlasu majiteľa údajov, okrem prípadov, keď o tom rozhodne súd. 

Na správne fungovanie webovej stránky, a na správne fungovanie služieb na webovej stránke môžete používať cookies. V tých prípadoch keď sú cookies povolené, ich použitie je automatické. Cookies sa ukladajú do užívateľovho počítača a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľov, ktorí ho už raz navštívili., neobsahuje osobné údaje. Použitie cookies je pohodlnejší možnosť pre návštevníkov webovej stránky, jeho použitie môže užívateľ kedykoľvek zakázať. Jednotlivé služby a časť obsahu webovej stránky však môže žiadať použitie cookies, a vtedy možno že pre tých užívateľov, ktoré zakázali použitie cookies, tie služby a časť obsahu nebudú mať  k dispozícii. 


Rešpektujeme Vaše súkromie, v záujme ochrany bezpečnosti informácií máme preventívne opatrenia. Majiteľ webového obchodu s udanými osobnými údajmi bude zaobchádzať dôverne. Prístup k údajom je obmedzený, aby sme predišli  ilegálnemu prístupu zmeny údajov a ich ilegálne použitie.

Obsah webovej stránky

Obsah webovej stránky je informatívny. Obsah webovej stránky, ich presnosť a úplnosť Majiteľ webového obchodu negarantuje. Majiteľ webového obchodu a  jeho zamestnanci nevezmú zodpovednosť za škody pôsobené na základe obsahu webovej stránky. Webová stránka môže obsahovať typy údajov hyperlinkov, ktoré Vás zavedia na iné webové stránky, a z toho vyplýva, že Majiteľ webového obchodu neznesie zodpovednosť za ich obsah, za ich výrobky, a za ich služby.

Platenie pomocou bankových kariet

V našom On-Line obchode platenie pomocou bankových kariet nie je možné, návštevníci a kupujúci nemôžu uhradiť svoje faktúry platobnou kartou. Upozorňujeme Vás, keby ste dostali výzvu od nás na platbu pomocou bankových kariet, ihneď nás kontaktujte, lebo takú výzvu v nijakom prípade neposielame svojim zákazníkom. Pravdepodobne takú výzvu nesplňte, je to podozrenie na podvod.

V tom prípade, keď v našom webshope bude dostupná platba pomocou bankových kariet, bude to oznámené našim návštevníkom, kupujúcim.

Zrušenie registrácie

Pravdepodobne umožňujeme naším návštevníkom, kupujúcim zrušiť svoju registráciu, a z toho vyplývajúce prednosti, postup ku ktorému je nasledovný: 

Svoj nárok môžete uplatniť keď kontaktujete nás na našej linke služy zákazníkom telefonicky alebo e-mailom. Po tej žiadosti vymažeme všetky Vaše údaje, neurobíme kópie, a zrušíme kontakt na Vás.

Obnovenie registračných údajov

Náš systém umožní pri zmene Vašich údajov ich opravu. Zmenu údajov môžete uskutočniť vo vstupe do webovej stránky. V tretom kroku nákupného procesa môžete uviesť a opraviť fakturačné a dopravné údaje, ktoré sa uložia aj bez objednania tovaru. Alebo Váš nárok na zmenu údajov môžete uplatniť na našej linke služby zákazníkom telefonicky alebo e-mailom, a my opravíme Vaše údaje.

Právne informácie

Licencia

Všektky materiály, použité na tejto webovej stránke, informácie, dokumenty, grafiky, obrázky sú chránené autorským právom. Akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke, môžu porušiť zákony o autorskom práve, ich použitie sa môže uskutočniť so súhlasom Majiteľa webového obchodu. Naša webová stránka môže obsahovať nasledujúce grafické, textové, a iné tvorby autorov pod autorským právom: Webmasters-Informatika Kft., VistaIco.com.

Obmedzenie zodpovednosti

Webové stránky Majiteľa každý môže navštevovať a používať iba na svoj zodpovednosť. Majiteľ webovej stránky nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku nesprávneho, nejasného obsahu webovej stránky, v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto webovú stránku. V žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody, /najmä stratu , zákazky, výnosov, používania  údajov alebo iných ekonomických výhod/ vyplývajúce z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tejto webovej stránke. Táto dohoda sa neplatí na naše služby, ktoré sú regulované so zmluvou alebo dohodou, s ktorými Majiteľ webového obchodu sa zaobchádza tak, ako je to v zmluve zahrnuté.

Riziko

Týmto beriete na vedomie, a potvrdzjete, že ak poskytnete svoje osobné údaje našej spoločnosti, neexistuje žiadna absolútna záruka ich bezpečnosti aj napriek tomu, že Majiteľ webového obchodu zaviedol bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu k nim alebo ich zachytenia. Ak napriek našej snahe nastane nepravdepodobná udalosť zachytenia údajov alebo neprávnenému prístupu k nim, naša spoločnosť nezodpovedá za takéto zachytenie údajov alebo neoprávnený prístup k nim, ani za žiadne priame, nepriame, osobitné, následné alebo vedľajšie škody ktoré zákazníkovi alebo používateľovi vzniknú. Udané osobné údaje nedostanú do rúk tretej osoby, iba v prípade, keď na to majú povolenie, oprávnenie orgány verejnej správy.

Informujeme Vás, že webovú stránku Majiteľa webovej stránky môžete používať iba v prípade prijatia horeuvedených údajov!