Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 
DABAN s. r. o., Pávia ul. 2348/11, Komárno 94501, IČO: 46065806
ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie") a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účel spracovania osobných údajov v E-SHOP:
V rámci činnosti dochádza ku spracovaniu osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby , dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb ( najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa)
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zákazníci e-shopu
Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet
Právny základ spracovania osobných údajov: § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
a sprostredkovatelia: Shopmasters-Informatika Kft., Endre utca 24., 2200 Monor, Maďarsko, 13091889
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:
Eshop: 10 rokov
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracovania.
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracované osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:
Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov - Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.
DABAN s. r. o. prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.
Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu: xx@xxxxxxx. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 
 
 

Právne informácie

 

Licencia

Všetky materiály, používané na tejto webovej stránke, informácie, dokumenty, grafiky, obrázky sú chránené autorským právom. Akékoľvek neoprávnené použitie akýchkoľvek materiálov obsiahnutých na tejto webovej stránke, môžu porušiť zákony o autorskom práve, ich použitie sa môže uskutočniť so súhlasom Majiteľa webového obchodu. Naša webová stránka môže obsahovať nasledujúce grafické, textové, a iné tvorby autorov pod autorským právom: Webmasters-Informatika Kft., VistaIco.com.

Obmedzenie zodpovednosti

Webové stránky môže navštevovať každý, výlučne na svoju zodpovednosť. Majiteľ webovej stránky nezodpovedá za žiadne škody, ktoré utrpíte v dôsledku nesprávneho, nejasného obsahu webovej stránky, v dôsledku používania, úpravy, doloženia, kopírovania, distribuovania alebo sťahovania materiálov alebo používania či nemožnosti používať túto webovú stránku. V žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame, trestné, mimoriadne, náhodné ani následné škody, /najmä stratu , zákazky, výnosov, používania  údajov alebo iných ekonomických výhod/ vyplývajúce z používania alebo realizácie informácií, dostupných na tejto webovej stránke. Táto dohoda neplatí na naše služby, ktoré sú regulované so zmluvou alebo dohodou, s ktorými Majiteľ webového obchodu zaobchádza tak, ako je to v zmluve zahrnuté.

Riziko

Týmto beriete na vedomie, a potvrdzujete, že poskytnutie svojich osobných údajov našej spoločnosti, neexistuje žiadna absolútna záruka ich bezpečnosti aj napriek tomu, že Majiteľ webového obchodu zaviedol bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu k nim alebo ich zachyteniu. Ak napriek našej snahe nastane nepravdepodobná udalosť zachytenia údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim, naša spoločnosť nezodpovedá za takéto zachytenie údajov alebo neoprávnený prístup k nim, ani za žiadne priame, nepriame, osobitné, následné alebo vedľajšie škody ktoré zákazníkovi alebo používateľovi vzniknú. Udané osobné údaje sa nedostanú do rúk tretej osoby, iba v prípade, keď na to majú povolenie, oprávnenie orgány verejnej správy.

Informujeme Vás, že webovú stránku Majiteľa webovej stránky môžete používať iba v prípade prijatia horeuvedených údajov!